Ind- og udmeldelse

Indmeldelse

Ved dåben bliver man automatisk medlem af Folkekirken, også når man døbes i en valgmenighed.

Er man døbt med en kristen dåb i et andet kirkesamfund, kan man blive optaget i Folkekirken efter samtale med en præst, ligesom man kan blive genoptaget i Folkekirken efter samtale med en præst, hvis man har været meldt ud af Folkekirken.

Udmeldelse

Udmeldelse af Folkekirken kan ske ved skriftlig henvendelse til sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor du bor. Hvis du sender en mail via en ikke-sikker forbindelse, bedes du anføre dit telefonnummer. Du vil så blive ringet op af præstesekretæren mhp. at få din identitet bekræftet. Send aldrig cpr-numre via ikke-sikre forbindelser. Der foregår meget mail- og netsvindel, og cpr-numre er attraktive. 

Udmeldelse kan også ske ved, at du møder personligt op hos sognepræsten eller på kirkekontoret i åbningstiden. Husk at medbringe legitimation og din fødsels- og dåbsattest.

Når man er udmeldt, skal man ikke længere betale kirkeskat. Hvis man ikke er medlem af folkekirken, og der alligevel på papirer fra skattevæsenet står, at man skal betale kirkeskat, skal man henvende sig til skattemyndighederne for at få fejlen rettet.
Når man er udmeldt, har man heller ikke samme ret til kirkelig betjening som folkekirkens medlemmer. En udmeldelse af Folkekirken opfattes fx som en klar og utvetydig tilkendegivelse af, at man ikke ønsker at blive bisat/begravet i en kirke, og at man ikke ønsker præstens medvirken, hvilket vil blive respekteret af sognepræsten.
Ved de fleste kirkegårde er taksterne for gravsteder endvidere højere for personer, der ikke var medlemmer af folkekirken.
Derfor er det vigtigt at underrette sine nærmeste pårørende om udmeldelsen, da det letter situationen for alle parter ved dødsfald.

Læs mere på kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk

 
 

Hvad gør du ved

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse