Menighedsrådets arbejde

Menighedsrådet består af seks valgte medlemmer fra menigheden og sognepræsten. Det daglige arbejde består primært i at varetage kirkens drift. Menighedsrådet er konstitueret med formand, næstformand og kontaktperson. Der afholdes møder en gang om måneden og valg hvert andet år.

Rådet er arbejdsgiver for kirkens personale og medvirker ved valg af sognepræst. Det daglige arbejde i rådet er beskrevet i en vedtægt, ligesom regler for valg til rådet m.m. er fastlagt af kirkeministeriet. Rådets opgaver fastlægges i Lov om menighedsråd til administration af kirken og dens ejendomme samt kirkens og præsteembedets indtægter og formue. 

Målet er at give menigheden de bedste rammer for udfoldelse og for sognepræstens arbejde, eksempelvis med babysalmesang, minikonfirmandundervisning og familiegudstjenester, sådan at der også i fremtiden i Ørbæk Sogn er en levende menighed, som i kirken vil kunne finde en mening med livet.

 
 

Hvad gør du ved

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse